Diagnoza

PDF - Wikipedia

Diagnoza w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 FESW.08.02-IZ.00-002/23 Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia, Działanie 08.02 Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego.