Wyprawka szkolna 2013

W związku z ogłoszeniem rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. "Wyprawka szkolna". informujemy, iż do piątku 06 września 2013r. rodzice uczniów klas I-III oraz V szkół podstawowych, II klas szkół ponadgimnazjalnych oraz rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą składać w sekretariatach szkół wnioski o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników.Pomoc przysługuje:

  1. Uczniom klas I-III, V szkół podstawowych oraz klas II szkół ponadgimnazjalnych, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 456,00 zł.
  2. Uczniom klas I szkoły podstawowej, pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 539,00 zł.
  3. Uczniom z klas I–III, klas V szkół podstawowych oraz klas II szkół ponadgimnazjalnych z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, ale znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji z powodu ubóstwa, zdarzenia losowego lub innych okoliczności określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły (liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas I–III, klas V szkół podstawowych oraz klas II szkół ponadgimnazjalnych).
  4. Uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizujące kształcenie w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz szkołach ponadgimnazjalnych.

Zasady udzielania dofinansowania zakupu podręczników:

Pomoc może być udzielona na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych),

a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby - za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wniosek należy złożyć do dnia 06.09.2013. w szkole, do której dziecko będzie uczęszczało w roku szkolnym 2013/2014. (Wniosek do pobrania w szkole)

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów;
  2. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego;
  3. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego;
  4. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną;
  5. W przypadku ubiegania się o pomoc dla uczniów z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, ale znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.