Nie pal przy mnie, proszę

W roku szkolnym 2017/2018 został zrealizowany program profilaktyki antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych: „Nie pal przy mnie proszę”. W programie uczestniczyło 72 uczniów z kl. I-III.

Realizacja przebiegała zgodnie z ogólnymi założeniami w formie zaproponowanych
5 zajęć warsztatowych, które przeprowadzono przy pomocy metod aktywizujących dostosowanych do wieku i możliwości dzieci.

Wraz z bohaterką programu wiewiórką Wiki uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach realizując założone cele i treści programowe. Rozwiązywali krzyżówki, układali puzzle, opowiadali i kolorowali historyjki obrazkowe analizując zachowanie bohaterki i wyciągali prawidłowe wnioski. Poznali definicję zdrowia i sposoby dbania o własne zdrowie oraz jego wpływ na życie człowieka.

Uczniowie klas trzecich uczestniczyli w spotkaniu z pielęgniarką szkolną, która poprowadziła pogadankę na temat zdrowia, przypomniała o konieczności dbania o prawidłową postawę podczas nauki, zabawy i odpoczynku, dokonała pomiaru ciśnienia, badania wzroku oraz pomiaru wzrostu i wagi uczniów.

Profilaktyczny charakter treści dotyczących zdrowia miał na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, kiedy ich zdrowie jest zagrożone, a w szczególności kiedy inne osoby palą przy nich papierosy. Wykształcenie postawy obrony przed biernym paleniem i uświadomienie dzieciom, że same mogą unikać szkodliwych dla zdrowia sytuacji wpłynie pozytywnie na kształtowanie postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.